De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn geschreven met het oog op de komende drie jaar (2020-2023).

Doelstelling

Stichting Kerk vol kracht wil dienstbaar zijn aan de visie en missie van bestaande en pionierende lokale kerken en kerken ondersteunen in het vormgeven van hun eigen visie en missie. Dit doet zij, zoals in dit beleidsplan te lezen valt, onder andere door het ontwikkelen van schriftelijke en audiovisuele materialen die zowel kerken als individuele christenen inspireren om met God te wandelen in hun dagelijkse leven. Kerk vol kracht functioneert interkerkelijk – dat wil zeggen: is niet verbonden aan één kleur of kerkelijke denominatie – en heeft tot doel om, altijd in samenwerking met lokale kerken en/of andere bedieningen, bij te dragen aan het bevorderen van onderlinge kerkelijke eenheid en geestelijke groei in Nederland.

Concreet doet Kerk vol kracht dit onder andere aan de hand van drie pijlers:

  1. Onderwijs: Stichting Kerk vol kracht gelooft dat geestelijke groei begint met op de Bijbel gebaseerd onderwijs. Deze Bijbel verbindt christenen als primaire inspiratiebron. Geloof ontstaat waar het Woord van God verkondigd wordt (Rom. 10:17, Bijbel).
  2.  Toerusting: Als aanvulling op gezond onderwijs (theologie) is het cruciaal leiders en gelovigen toe te rusten met de juiste praktische handvatten en materialen. Dit doen we onder andere door het uitgeven van boeken, ontwikkelen van cursusmaterialen en het delen van online inspiratie.
  3. Bediening: Bij bediening staat (persoonlijk) gebed centraal. Deze pijler geven we vorm door in al onze activiteiten gezamenlijk en persoonlijk gebed centraal te stellen.

Algemeen belang

Met de visie en missie van de Stichting, en de daarbij horende activiteiten, wil Kerk vol kracht de samenleving dienen en positief beïnvloeden. Wij geloven dat de activiteiten die we vormgeven een positieve invloed uitwerken op mensenlevens, waardoor zij tot persoonlijk herstel en verdere ontplooiing komen en zodoende beter kunnen functioneren in hun gegeven invloedsfeer. Met deze doelstelling en activiteiten beogen wij het algemene belang te dienen.

Ook is de Stichting op termijn partner van liefdadigheidsinstellingen op het gebied van (extreme) armoede en moderne slavernij.

Afwezigheid winstoogmerk

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De Stichting zal de door haar ontvangen giften, alsmede de uit werkzaamheden en activiteiten ontvangen vergoedingen, gebruiken om activiteiten te ontplooien of andere organisaties te ondersteunen, die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.

Fondsenwerving

Voor het werven van vaste donateurs wordt een partnermodel opgesteld dat kerken en individuen in de gelegenheid stelt een maandelijkse gift te doneren aan de Stichting. Hiervoor draagt de penningmeester primair eindverantwoordelijkheid. Hij/zij zal de kas beheren en toezien op het beheren van financiële middelen. Tevens heeft de secretaris te allen tijde toegang tot de rekening, zodat middels ingebouwde ‘checks and balances’ wordt voorzien in de algehele integriteit van de stichting en haar bestuursleden.

Stichting Kerk vol kracht zal haar fondsen ontvangen uit giften van eenmalige of maandelijkse partners die willen bijdragen aan de doelstelling van de stichting, zonder winstoogmerk. Ook zullen er inkomsten zijn van vergoedingen uit werkzaamheden en activiteiten (spreken, coaching), giften vanuit kerken, collectes en schenkingen.

Beschikking over vermogen

Stichting Kerk vol kracht zal haar vermogen besteden in overeenstemming met de statutaire doelstelling. De Stichting houdt geen vermogen aan zonder daar een bepaalde bestemming aan te geven, of meer vermogen dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de Stichting.

Geen enkele persoon of rechtspersoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Dat betekent dat geen enkele persoon of rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen beloning of vacatiegeld. Eventuele gemaakte onkosten – zoals reiskosten – kunnen aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken worden vergoed. Het beloningsbeleid van de Stichting is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Doneer